Kennis Nederlands & Samenleving

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
@net: @net
Afstandsonderwijs Nederlandse taal en cultuur
Boek en 10 video-lessen
Met een groeiend aantal leerders van het Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied, groeit ook de
vraag naar modern lesmateriaal voor deze doelgroep. Er is vooral behoefte aan authentiek beeld-materiaal
uit Nederland en Vlaanderen. @net.Tien videolessen bestaat uit tien videofragmenten met verwerkingsmateriaal op twee niveaus. De fragmenten zijn ontleend aan programma’s van Studio NL (BVN TV). Deze programma’s sluiten aan bij de actualiteit of geven die actualiteit weer. De tien fragmenten zijn echter
zodanig gekozen dat ze niet snel gedateerd zijn.
@net wil door middel van videolessen de luistervaardigheid van gevorderde leerders van het Nederlands als vreemde taal vergroten. Daarnaast kan door het gebruik van @net de kennis van de Nederlandse en de Vlaamse cultuur in de ruimste zin worden uitgebreid en verdiept.
Subdoelen hierbij zijn:
- De cursist kan non-verbale aspecten van communicatie
interpreteren (gebaren, mimiek).
- De cursist is in staat door observatie van authentiek
materiaal ‘cross cultural comparisons’ te maken.
- De leerder heeft kennis van een aantal onderwerpen
van de Nederlandstalige cultuur.
Doelgroep:
• Individuen die de Nederlandse taal en cultuur willen
leren, bijvoorbeeld iemand in Hong Kong die een
Nederlandse partner heeft.
•Gevorderde NT2-cursisten in Nederland
en Vlaanderen.
Alle instructies zijn in het Nederlands gesteld. @net kan dus overal ter wereld gebruikt worden waar mensen
Nederlands leren, ongeacht de landstaal. Het verwerkingsmateriaal is onderverdeeld in voorbereidingsoefeningen, luister- en spreekopdrachten en een reflectie-onderdeel. In de map zijn een sleutel
en de transcripten van de fragmenten opgenomen, waardoor het materiaal, met uitzondering van de
spreekopdrachten per groep, ook bruikbaar is voor zelfstudie.
Niveau
Bij de selectie van de fragmenten voor twee niveaus (halfgevorderd en gevorderd) is aandacht besteed
aan factoren die de moeilijkheidsgraad van een luistertekst bepalen, zoals spreektempo, woordgebruik en
informatiedichtheid. Daarnaast zijn de opdrachten bij de fragmenten voor halfgevorderden makkelijker. Als instapeis voor beide niveaus geldt een minimale receptieve kennis van ca 2000 frequente woorden
A
Naar boven
Andere taal Andere taal
Inburgeren in de praktijk
Omschrijving
Andere taal leert de cursist inburgeren in de praktijk. Het is een werkboek dat bestaat uit 20 lessen met korte eenvoudige teksten, toegankelijk voor laagopgeleide anderstaligen. De teksten, advertenties, verkeersborden, opschriften hebben diverse oefeningen over spelling, grammatica, schrijven etc.
Begin- en eindniveau
A1-=> A2, oplopend naar B1 voor het lezen van informatieve teksten
Boek
B
Naar boven
Bagage: Bagage
Om goed te kunnen functioneren in een opleiding of werkomgeving moeten inburgeraars en nieuwkomers kennis hebben van de Nederlandse maatschappij. Met dit boek maken de cursisten aan de hand van tien thema’s kennis met Nederland. Als zij zich de lesstof van Bagage eigen hebben gemaakt, voldoen zij aan alle eindtermen van het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) van het inburgeringsexamen.
Bijzonder aan deze cursus is de didactische vorm: veel informatie wordt namelijk aangeboden in tabellen, vragen, meningen of uitspraken. Cursisten kunnen met behulp hiervan hun eigen ideeën vergelijken met die van anderen en daar vervolgens in de groep over discussiëren. Zo leren zij dat mensen heel verschillend over allerlei zaken kunnen denken, en dat een bepaalde mening niet alleen maar goed of fout is binnen de Nederlandse samenleving.
In Bagage wordt een duidelijke koppeling gemaakt tussen kennis en praktijk. Het inburgeringsexamen werkt met portfolio’s en assessments. Veel opdrachten uit Bagage kunnen direct in de portfolio of zijn oefeningen voor deze assessments. Alle drie de domeinen binnen het onderdeel KNS komen in de opdrachten aan bod. De cursist kan met aftekenlijsten zelf controleren of hij alles heeft gedaan, en met toetsen nagaan of hij de leerstof beheerst. Deze aftekenlijsten en toetsen (met antwoorden) zijn op de ondersteunende website te vinden, evenals een handleiding voor de docent.
De didactische aanpak veronderstelt dat cursisten rond leesniveau A2 zitten binnen het Europees referentiekader.
Verkorte inhoudsopgave
- Introductieles
1 Hoe ziet Nederland eruit?
2 Omgaan met Nederlanders
3 Gezondheid
4 Wonen
5 Dienstverlenende instanties
6 Opvoeding en onderwijs
7 Werken
8 De geschiedenis van Nederland
9 Normen en waarden
10 Politiek
Boek met ondersteuning op:
www.coutinho.nl/bagage
Burgerschap: Burgerschap
6 afleveringen van een serie programma’s over de Nederlandse samenleving. Gemaakt door www.ETV.nl DVD
D
Naar boven
Denkend aan Holland: Denkend aan Holland
Een programma Maatschappij oriëntatie:
Om een nieuwkomer wegwijs te maken in de Nederlandse maatschappij biedt de overheid inburgeringsprograrnma's aan. Naast onderwijs in de Nederlandse taal bevat zo'n programma een onderdeel Maatschappij-oriëntatie. Denkend aan Holland is bedoeld voor dit onderdeel van het programma.
Nieuwkomers hebben direct behoefte aan de meest basale en noodzakelijke informatie. Het gaat om zaken als geld, status, gezondheidszorg, rechten en plichten, wonen, en dergelijke. Het programma Denkend aan Holland geeft antwoord op vragen als: 'Hoe kom ik aan werk? Hoe open ik een bankrekening? Waar moet ik zijn met vragen over mijn rechtspositie? Hoe kom ik aan een huisarts? Hoe ga ik om met mijn buren? Wat doe ik met mijn afval? Welke plaatsbewijzen heb ik nodig voor het openbaar vervoer? Wat houdt een bijstandsuitkering in? Aan de hand van zulke informatie wordt een eerste stap gezet naar een goede integratie in Nederland.
De groep nieuwkomers die Denkend aan Holland gaat gebruiken is heel divers. Maar er is één overeenkomst. Al deze nieuwkomers spreken nog onvoldoende Nederlands om de complexe informatie via het Nederlands te kunnen begrijpen. Denkend aan Holland wordt daarom ook aangeboden in de moedertaal. Het programma is o.a. opgezet in het Arabisch en het Turks.
(Deze uitgaven volgen)
Denkend aan Holland is een compleet Maatschappij-oriëntatieprogramma. Dat betekent dat de nieuwkomer aan het eind van de inburgering de door de overheid verplichte MO-toets kan afleggen.
Werkboek
Tekstboek, met daarin de Nieuwe Wet Inburgering (2007)
Docentenhandleiding
Werkboek Arabisch
Tekstboek in het Turks
G
Naar boven
Groeten uit Nederland: Groeten uit Nederland
8 korte films voor inburgeraars.
In de films gaat een aantal inburgeraars op zoek naar een verhaal uit  het verleden van Nederland. In 8 verschillende steden is deze zoektocht gefilmd. Ieder film heeft zijn eigen thema. Gevormd door hun eigen verleden kijken de cursisten naar verleden en heden van het Nederland van vroeger en nu. Zo zo ontdekken ze overeenkomsten en verschillen.
Democratie: Den Haag
Familie: Arnhem
Wonen: Rotterdam
Werk: Maastricht
Geld: Amsterdam
Religie: Deventer
Symbolen en rituelen: Leeuwarden
DVD
Grondwet De Grondwet in eenvoudig Nederlands
De Grondwet is onbegrijpelijk voor de meeste Nederlanders.
Sommige mensen denken dat dit onvermijdelijk is. Dat juridische taal ingewikkeld moet zijn. Dit is een misverstand. De beroemde Amerikaanse jurist Learned hand (1872-1961) zei een kleine 100 jaar geleden al: “De taal van het recht moet begrijpelijk zijn voor degenen die het recht moeteen gehoorzamen”.
Daarom heeft een groep  taalkundigen samen met juristen de Nederlandse Grondwet in begrijpelijk Nederlands  “vertaald”. Ook hebben zij bij elk artikel een korte toelichting geschreven in begrijpelijke taal. Boek
H
Naar boven
Handboek inburgering

Handboek inburgering
Dit boekje is ontstaan vanuit de behoefte aan informatie over het inburgeringstraject van zowel (kandidaat-) inburgeraars en hun partners als van inburgeringsprofessionals en beleids- medewerkers. In dit boekje vindt u informatie over de Wet Inburgering, de inburgeringsexamens, de taalcursussen, de taalniveaus, het oefenmateriaal en een lijst met relevante websites. Het eerste deel is vooral bedoeld voor docenten, begeleiders, partners en beleidsmedewerkers. In het tweede deel vindt de inburgeraar en/of zijn begeleider aanwijzingen en criteria voor het samenstellen van het portfolio.
Boek

Hello Holland: Hello Holland
Talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Chinees, Grieks, Portugees, Turks
Videoformaat: PAL, regiovrij
Duur: 28 minuten
De film Hello Holland is een videoreis langs de mooiste steden, musea, attracties en bezienswaardigheden van Nederland. U maakt kennis met alles wat Nederland zo wereldberoemd maakt: water, molens, klompen, tulpen, kaas, beroemde kunstenaars en een indrukwekkende historie.
Deze film is gesproken in 10 talen. Bruikbaar als eerste kennismaking met Nederland.
DVD
Hello Holland: Hello Holland
Digitale toegangspoort tot Nederland
Landschap
Dit (grootste) hoofdstuk omvat een interactieve kaart van Nederland, waarbij je een kijkje kan nemen in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ook krijg je een interactieve uitleg over polders en windmolens, ons klimaat, onze natuurgebieden en onze vlag en kan je ons volkslied leren. Bovendien kan je een spel spelen waarin het de bedoeling is om zoveel mogelijk toeristen op de foto te krijgen.
Bewoners
In dit hoofdstuk komen de kenmerken van de eigenzinnige Nederlanders zelf aan bod: bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw, wonen, vrije tijd, eten, taal en tradities. Wie doet wat, waarom en waar? Misschien kom je jezelf wel tegen…of je buurman, buurvrouw of collega's.
Verder komt de Nederlandse gezondheidszorg aan bod, maar ook politiek-ethische onderwerpen zoals drugs, euthanasie, abortus, prostitutie en samenlevingsvormen. Dat Nederland op dit gebied vooruitstrevend en tolerant is blijkt bij de verschillende onderwerpen uit de keuzes die de regering heeft gemaakt.
Toerisme
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat je als toerist - zowel recreatief als zakelijk - in Nederland kunt verwachten, waar je rust en ruimte vindt maar ook wat de meest recente evenementen en hoogtepunten van een bezoek aan Nederland zijn. Veel praktische informatie wat betreft overnachtingen, eten & drinken etcetera wordt via gerichte links aangeboden en is dus altijd actueel. De grote steden worden vanuit een toeristisch perspectief benaderd, niet alleen de bekende maar ook de minder voor de hand liggende aandachtspunten komen aan bod.
Geschiedenis
Ga in dit hoofdstuk op ontdekkingsreis door de Nederlandse geschiedenis. De interactieve tijdlijn van de Nederlandse geschiedenis laat je alle belangrijke gebeurtenissen zien van de Germanen tot heden.
Onderwijs
In dit hoofdstuk leer je meer over het Nederlandse onderwijssysteem, met per onderwijsvorm een aantal jongeren die vertellen wat ze met die opleiding voor mogelijkheden hebben. In dit hoofdstuk vind je ook een Quiz om te testen of je een beetje oplet tijdens je ontdekkingsreis.
Kunst en Cultuur
Dit hoofdstuk bevat de paragrafen Musea, Beeldende kunst, Design, Architectuur, Muziek, Dans, Theater, Film en fotografie, Literatuur, Bibliotheken en Media. In elke paragraaf wordt een beeld geschetst van de diverse kenmerken van het culturele leven in Nederland. Leer meer over de beroemde Nederlandse schilders of verdiep je in de hedendaagse kunststromingen.
Economie
In dit hoofdstuk wordt geschetst hoe in Nederland het geld wordt verdiend en weer wordt uitgegeven. De sectoren Landbouw en Visserij, Industrie, Diensten, Bouw en installatie en Overheid komen aan bod, maar ook de beroepsbevolking, ons Bruto Nationaal Product, het Poldermodel en het Milieu. Hier vind je ook het Memory spel met de belangrijkste Nederlandse producten.
Staatsbestel
Omvat de staatsvorm, de monarchie, grondwet, Koninklijk Huis en de opbouw van de democratie. Ontdek hoe ons kabinet, het parlement en de Eerste Kamer dagelijks actief zijn en leer ons koningshuis beter kennen. Het hoofdstuk bevat ook paragrafen over onze buitenlandse politiek, ontwikkelingssamenwerking en defensie. CD-Rom
Hoe doe je dat?

Hoe doe je dat? 
Sleutelvaardigheden voor anderstaligen
Om te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij is kennis van de taal natuurlijk belangrijk. Maar er is meer nodig: om zich goed te kunnen redden, moeten anderstaligen ook de belangrijkste sociale vaardigheden beheersen.
Hoe doe je dat? is een uitgave voor volwassen en jongvolwassen anderstaligen, waarmee zij deze sleutelvaardigheden kunnen oefenen. De uitgave bestaat uit een cursistenwerkboek en een docentenhandleiding met video-dvd.
Op de dvd staan scènes waarin steeds een sleutelvaardigheid centraal staat, bijvoorbeeld een afspraak maken aan de balie, jezelf voorstellen aan nieuwe collega’s, jezelf presenteren aan de telefoon en ‘nee’ zeggen als je overvraagd wordt. Naar aanleiding van deze scènes gaan de cursisten zelf aan de slag met het cursistenboek. Door de situaties stap voor stap zelf te doen, oefenen zij zowel de Nederlandse taal als een passende houding en passend gedrag in verschillende situaties.
Hoe doe je dat? is lesmateriaal voor cursisten die de Nederlandse taal enigszins beheersen (minimaal NT2-niveau 1). In alfabetiseringsgroepen kan met dit materiaal gewerkt worden wanneer de cursisten schriftelijk alfaniveau 2 beheersen.

K
Naar boven
Klappen doe je met twee handen: Klappen doe je met twee handen
Klappen doe je met twee handen’ portretteert immigranten die zich als vrijwilliger inzetten voor de samenleving. Vier inspirerende films over immigranten die het is gelukt om van hun integratie een succes te maken. Een voetbalclub, een kerk, een theatergroep en een bejaardenhuis zijn de plaatsen waar de hoofdpersonen uit deze films actief zijn. Bij de films is door ETV.nl Drenthe lesmateriaal ontwikkeld, gericht op verschillende ROC doelgroepen.
De filmserie ‘Klappen doe je met twee handen’ is door TARA TV geproduceerd dankzij de bijdragen van de Provincie Groningen, de Gemeente Groningen, SkaNfonds, Oranjefonds, VSBfonds en Jmfonds DvD
Kom verder! Kom verder
Examenboek kennis van de Nederlandse samenleving
Bij dit boek is ondersteuning en een proef-examen op het internet:
www.komverder.nl
Dit is verplichte kost voor iedereen die in aanmerking wil komen voor een permanente verblijfsvergunning. Met deze eerste complete methode Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) haalt de inburgeraar vast zijn inburgeringsexamen.
De domeinen die ten grondslag liggen aan de eindtermen voor dit nieuwe vak zijn in dit boek verwerkt in zo'n tachtig alledaagse situaties, herkenbaar voor zowel oud- als nieuwkomers. Centraal staan de belevenissen van Monica, een 35-jarige Braziliaanse die in Nederland woont.
A1 => A2. De methode is geschikt voor zowel laag- als hoogopgeleide cursisten. Het is een KNS-methode met ruim oog voor NT2. Er zitten twee cd's bij waarmee de gesprekken ook te beluisteren zijn. Alle nieuwe en moeilijke woorden zijn vertaald in het Engels, Turks en Arabisch. Achter in het boek is er een verklarende woordenlijst waarin moeilijke woorden worden uitgelegd.
De methode is bedoeld voor groepsonderwijs, maar de cursist wordt geacht zelfstandig opdrachten voor te bereiden en de teksten te lezen en te beluisteren.
Boek met een woordenlijst in het
Engels, Turks en Standaard-Arabisch
en 2 CD’s
L
Naar boven
Leven met de Nederlandse Cultuur: Leven met de Nederlandse Cultuur
In dit geheel in het Thais geschreven boekje Leven met de Nederlandse cultuur wordt door een Thaise die hier al 20 jaar woont, advies gegeven hoe om te gaan met de Nederlandse cultuur, vanuit een Thaise achtergrond. Boek
M
Naar boven
Maandag wasdag Maandag wasdag
Kraamtijd
Spelletjes van toen
Boeken in eenvoudige taal over hoe dingen vroeger waren in Nederland
N
Naar boven
Nederland in zicht: Nederland in zicht
Kennisgids van de Nederlandse Samenleving.
Nederland in zicht bespreekt aan de hand van artikelen in de Grondwet onderwerpen die noodzakelijk zijn voor effectief burgerschap en zelfredzaamheid, en voor participatie in de Nederlandse samenleving. Nederland in zicht werd voor het eerst uitgebracht in 2003 als lesmethode Maatschappij Oriëntatie voor hoogopgeleide nieuwkomers. In deze herziene editie zijn de nieuwe eisen die de nieuwe inburgeringswet stelt, verwerkt, waardoor hoopgopgeleide nieuwkomers met een gerust hart het centraal examen van Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) tegemoet kunnen zien.
Aan het eind van elk hoofdstuk is een aantal vragen en opdrachten opgenomen. Voor de antwoorden op de vragen, of een korte bespreking en het laatste nieuws over KNS, kunt u terecht op de website www.knsexamen.nl. De gebruiker hoeft dus, in tegenstelling tot de oude editie, geen docentenhandleiding meer aan te schaffen maar kan alle informatie vinden op deze website.
Begin- en eindniveau
Behalve voor hoogopgeleide inburgeraars is Nederland in zicht ook geschikt voor HBO- en WO-studenten met een buitenlandse vooropleiding. Het is een handzaam werk met basiskennis van de mens- en maatschappijvakken zoals die op Nederlandse middelbare scholen worden onderwezen. Het is daarmee geschikt voor een ieder die zich in het politieke of maatschappelijke debat begint te verdiepen. Boek
Nederland is mijn fantasie

Nederland is mijn fantasie
In deze grafische roman kijken twee uit Spanje afkomstige jonge mensen met een onbevangen blik naar Nederland, hun land van aankomst. Beiden zijn op zoek naar een verbinding tussen spontane openheid en reflectie op een nieuw vaderland, waarin zij hun imaginaties en verlangens kunnen vangen. De Catalaanse Eva kijkt op een andere wijze naar de realiteit dan haar Baskische vriend Ander, maar in het beleven van hun verbeelding van Nederland vormen zij een eenheid. Door hun contact met twee Amsterdamse leeftijdgenoten krijgen zij de gelegenheid om apart van elkaar, Eva tijdens een fietstocht door Waterland, Ander ploeterend bij het wadlopen, Nederland te ontdekken. In prikkelende dialogen spreken zij zich uit over verandering, het vervullen van wensen en het accepteren van de eigen identiteit. Bij het samenstellen van dit sfeervolle beeldverhaal is gebruikgemaakt van fotografie met filter. Daar overheen zijn de illustraties aangebracht. Deze techniek geeft het professioneel vormgegeven album een magische tint.

Nederland van toen tot nu: Nederland van toen tot nu
Geschiedenis in gewone taal
Nederland van toen tot nu is bedoeld als opstap naar meer verdieping. Bij elk onderwerp staan tips voor een leuke activiteit of voor meer informatie, bijvoorbeeld een museum, een televisieprogramma of een website. In de woordenlijst achterin worden alle moeilijke woorden uitgelegd.
Inburgeraars vergroten met dit boek hun kennis van de Nederlandse geschiedenis -en daarmee van de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd oefenen zij met taal.
Nederland voor Nieuwkomers: Nederland voor Nieuwkomers
Nieuwkomers die met het vliegtuig Nederland bereikten hebben het al kunnen zien: losse stukken laag land die van elkaar gescheiden zijn door rechte sloten. Brede rivieren 'die traag door oneindig laagland gaan' zoals de Nederlandse dichter H. Marsman het uitdrukte. Dijken die het water van de zee tegenhouden. Maar ook veel bebouwing, vooral in het westen van het land. Nederland is een dichtbevolkt land. Nederland voor nieuwkomers is een boekje over Nederland voor nieuwe Nederlanders. Het is van groot belang dat zij worden ingewijd in de Nederlandse cultuur, de gebruiken, de geografie en de geschiedenis. Dit boek geeft een breed beeld van Nederland en zijn bevolking. Het helpt de nieuwkomer bij het ontdekken van Nederland. 
Begin- en eindniveau
Het boek is een goede voorbereiding op het centrale inburgeringsexamen en het Staatsexamen NT2. De auteur sluit aan bij de KNS-eindtermen. De cursist moet wel niveau A2 hebben.  Het is goed te gebruiken als vervolg op Andere taal.
Nederland voor nieuwkomers
Kennis van het land en zijn bewoners
15 hoofdstukken over Nederland, wetenswaardigheden over de geschiedenis, de maatschappij en de bevolking. Het boek is rijk geïllustreerd, in kleur
Boek
Nieuwe Buren Thuisprogramma Nieuwe Buren Thuisprogramma
Te gebruiken naast de online-methode voor laagopgeleiden; of apart voor mensen die zelfstandig kunnen leren. Grammatica, woordenschatuitbreiding.
Het programma bestaat uit een boek met een cd-rom waarmee iedere NT2-leerder thuis extra kan oefenen of onderdelen herhalen die in Nieuwe Buren aan de orde zijn geweest.
De inhoud van het boek kent de volgende hoofdstukken:
Grammatica
Alle belangrijke grammaticaregeltjes op een rijtje.
Hoe doe je dat?
Informatie over de beste aanpak in allerlei situaties. Hoe bereidt u zich bijvoorbeeld voor op een sollicitatiegesprek, waar moet u aan denken als u een formele brief schrijft, wat is de goede opbouw voor een stage verslag?
De situaties in ’Hoe doe je dat ?’ zijn gerelateerd aan de niveaus van Raamwerk NT2: A1, A2, B1, B2, C1.
Gesprekken
Handreikingen om gesprekken te kunnen voeren. Bijv. bij de dokter, iets bestellen, afspraken maken, hoe maakt u duidelijk dat u boos bent. Deze zijn eveneens ingedeeld volgens de niveaus van het Raamwerk Taalportfolio, A1, A2, B1 enz.
Filmscripts
De uitgeschreven teksten van de doorlopende film (soap) in het multimediaprogramma van Nieuwe Buren.
Woorden:
De woorden die worden geoefend in de multimedia en de werkboeken van Nieuwe Buren.
De inhoud van de cd-rom bestaat uit de volgende onderdelen:
Woordenlijsten
Woordenlijsten per hoofdstuk met voldoende schrijfruimte voor de vertaling in de moedertaal en een contextzin. De NT2-leerder kan dit zelf uitprinten.
Grammatica
Alle grammatica-oefeningen die in de aflevering 1 t/m 40 van het computerprogramma zijn opgenomen.
Woorden
Alle woordenschat-oefeningen uit Nieuwe Buren.
Woorden en zinnen
Oefenen met het schrijven van woorden en zinnen.
Boek met CD-Rom
Nieuwe start! Burgerschap

Nieuwe start! Burgerschap
Nieuwe Start is een totaalmethode voor laagopgeleide beginnende leerders van het Nederlands en bereidt voor op het inburgeringsexamen.
Dit deel behandelt de CP (Cruciale Praktijksituatie) Burgerschap met de daarbij horende onderwerpen zoals: kennismaken, praten, persoonsgegevens, documenten, aangifte doen, bankzaken, verzekeringen, een huis huren, verhuizen, gas, water en electriciteit, milieu, onderwijs, de buurt

Dit boek richt zich op mensen met niveau 0 tot niveau A1, en niveau A1 tot A2
De serie is geschikt voor verschillende niveaus. In de boeken op niveau A1 komen dezelfde thema’s en teksten aan de orde als in de boeken op niveau A2. Op het hogere niveau is extra woordenschat ingevoegd, en zijn er moeilijkere opgaven bij de teksten.
Alle vaardigheden komen aan bod. Bij veel cp’s zijn praktijkopdrachten, die ondersteunend zijn bij het verzamelen van portfolio bewijzen. De leergang in zijn geheel werkt toe naar niveau A2 van het Common European Framework of Reference
Nieuwe Start! KNS

Nieuwe Start! KNS
Herziene uitgave van Nieuwe Start Kennis Nederlandse Samenleving (KNS). In deze nieuwe versie zijn de teksten vereenvoudigd, zodat het voor inburgeraars op A1 én A2 niveau begrijpelijke leesteksten zijn geworden. Daar waar nodig is is de inhoud van de thema’s geactualiseerd. De onderwerpen sluiten nog steeds naadloos aan bij de Eindtermen Kennis van de Nederlandse Samenleving
Werk en inkomen
Omgangsvormen, waarden en normen
Gezondheid en gezondheidszorg
Geschiedenis en geografie
Instanties
Staatsinrichting en rechtsstaat
Onderwijs en opvoeding

Nieuwe Start! OGO

Nieuwe Start! OGO
Nieuwe Start is een totaalmethode voor laagopgeleide beginnende leerders van het Nederlands en bereidt voor op het inburgeringsexamen.
Dit deel behandelt de CP (Cruciale Praktijksituatie) OGO (Opvoeding, Gezondheid, Onderwijs)
Met de onderwerpen die daarbij horen, zoals consultatiebureau, speelzaal, basisschool, veiligheid, lezen en spelen, vrije tijd, voortgezet onderwijs. toekomst, de huisarts, de tandarts

Dit boek richt zich op mensen met niveau 0 tot niveau A1, en niveau A1 tot A2
De serie is geschikt voor verschillende niveaus. In de boeken op niveau A1 komen dezelfde thema’s en teksten aan de orde als in de boeken op niveau A2. Op het hogere niveau is extra woordenschat ingevoegd, en zijn er moeilijkere opgaven bij de teksten.
Alle vaardigheden komen aan bod. Bij veel cp’s zijn praktijkopdrachten, die ondersteunend zijn bij het verzamelen van portfolio bewijzen. De leergang in zijn geheel werkt toe naar niveau A2 van het Common European Framework of Reference

 

Nieuwe start! Werk

Nieuwe start! Werk
Nieuwe Start! is een totaalmethode voor laagopgeleide beginnende leerders van het Nederlands en bereidt voor op het inburgeringsexamen.
Dit deel behandelt de CP (Cruciale Praktijksituatie) Werk met de onderwerpen die daar bijhoren zoals: solliciteren, arbeidsvoorwaarden, overleg, werkoverleg, ziek- en betermelden e.d.
Dit boek richt zich op mensen met niveau 0 tot niveau A1, en niveau A1 tot A2
Alle voorgeschreven ‘cruciale praktijksituaties’, waarin ‘ingeburgerde’ anderstaligen zich zullen moeten kunnen redden, komen aan bod.
De serie is geschikt voor verschillende niveaus. In de boeken op niveau A1 komen dezelfde thema’s en teksten aan de orde als in de boeken op niveau A2. Op het hogere niveau is extra woordenschat ingevoegd, en zijn er moeilijkere opgaven bij de teksten.
Alle vaardigheden komen aan bod. Bij veel cp’s zijn praktijkopdrachten, die ondersteunend zijn bij het verzamelen van portfolio bewijzen. De leergang in zijn geheel werkt toe naar niveau A2 van het Common European Framework of Reference.

Boek met 2 CD’s
O
Naar boven
Onderweg: Onderweg
Voorbereiding op het inburgeringsexamen in Nederland.
Dit is het vervolg op de zeer succesvolle uitgave Op weg. In Onderweg worden de lessen op dezelfde manier opgebouwd, maar het niveau ligt hoger. Aan het eind van het inburgeringstraject krijgt de inburgeraar immers weer de Toets Gesproken Nederlands, maar hij of zij moet daar beter op scoren. Onderweg geeft de inburgeraars een uitstekende examentraining. In twintig lessen worden alle onderdelen van de toets getraind: woordenschat, nazegzinnen in dialoogvorm, vragen en tegenstellingen. Dat de lessen zijn opgebouwd rond de cruciale praktijksituaties (Burgerschap, OGO en Werk) is een belangrijk pluspunt. Onderweg biedt hiermee ook een goede voorbereiding op de assessments.
Beginniveau A1
Eindniveau A2
Boek met Audio-CD
P
Naar boven
Paspoort naar 35 talen Paspoort naar 35 talen
Nederlands:
2500 woorden en 300 zinnen
reisinformatie en cultuur; geschiedenis, geografie en stedeninformatie
vocabulaire uitspraak en grammatica CD-Rom
R
Naar boven
Rondje Nederland: Rondje Nederland
In deze tv-serie maakt u kennis met 6 verschillende Nederlandse landschappen.
DVD
S
Naar boven
Spraakmakers Spraakmakers
Opvoeden in Nederland:
Voor nieuwkomers en oudkomers die het traject taal en opvoeding volgen.
Module 1  -  0-3 jaar.
Module 2  -  3-6 jaar
Module 3  -  6-11- jaar
Module 4  - 11-14 jaar
Module 5  - 14-18 jaar
5 leerboeken met audio-CD’s
T
Naar boven
Holland handbook The Holland handbook
Dit rijk geïllustreerde handboek biedt 256 bladzijden essentiële informatie voor de migranten over alle aspecten van leven en werken in Nederland
Zoals: carière, belastingen, gezondheidszorg, huisvesting, verzekeringen, internationale scholing, registratie en tele-communicatie.
De lezer vindt er ook meer algemene informatie over de Nederlandse cultuur en gewoontes, toerist-informatie, de taal internationale organisaties.
Al deze onderwerpen worden belicht vanuit de positie van de migrant, zowel nieuwkomers als expats, die al een tijd in Nederland wonen. Dit en vele nuttige adressen, telefoonnummers en internetadressen maken het Holland Handbook een onmisbaar naslagwerk voor buitenlandse werknemers, zijn of haar partner die (nog) geen betaald- of vrijwilligerswerk heeft, buitenlandse ondernemers en de vele buitenlandse studenten die naar Nederlandgekomen zijn.
Boek
Ticket naar Nederland Ticket naar Nederland
Basisexamen Inburgering in het buitenland.
Onderdeel: kennis van de Nederlandse Taal
Mensen die voor langere tijd naar Nederland willen komen moeten op de ambassade in eigen land het Basisexamen inburgering in het buitenland afleggen. Iemand die hier voor slaagt kan daarna in aanmerking komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).
Over het basisexamen inburgering in het buitenland
Het Basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit twee delen:
Kennis van de Nederlandse samenleving (Zie: Naar Nederland, aanwezig in de Centrale bibliotheek)
Kennis van de Nederlandse taal
Het examen wordt afgelegd via een telefoon die in directe verbinding staat met een sprekende computer. Men hoort de vragen die de computer stelt via een hoofdtelefoon. Men moet daarop antwoord geven via een microfoon die aan de hoofdtelefoon vastzit. Men kan deze computer géén vragen stellen. Als men vragen heeft, moeten die gesteld worden voordat het examen begint. De gegeven antwoorden worden automatisch beoordeeld door een spraakcomputer.
Het examen wordt afgenomen bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Iemand hoeft tijdens het examen NIET te lezen of te schrijven.
Er zijn twee oefenpakketten waarmee men zich kan voorbereiden op de beide onderdelen van het examen.
Ticket naar Nederland kan worden gebruikt om de taal-toets te oefenen. De handleiding voor de CD is in 12 talen: Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Indonesisch, Koerdisch, Nederlands, Portugees, Russisch, Spaans, Thais, Turks
Handleiding met Audio-CD
V
Naar boven
Voorbereid op taalstage: Voorbereid op taalstage
Steeds meer NT2-cursisten volgen een taalstage om beter toegerust te zijn voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Met de module Voorbereid op taalstage bereiden zij zich op zo’n stage voor.
De cursisten leren wat een taalstage inhoudt en onderzoeken hun eigen overtuigingen. Gedachten als ‘een taalstage is gewoon onbetaald werken’ of juist: ‘een taalstage is het begin van mijn vaste baan’ worden naast de ideeën van anderen geplaatst, waardoor de cursisten een breder beeld kunnen ontwikkelen van de bedoeling en het nut van een taalstage. Op basis van dit bredere beeld kunnen zij beter keuzes maken en zijn zij beter in staat te werken aan vooraf geformuleerde leerdoelen. Zo is de kans groter dat zij hun stage met plezier voltooien.
De module bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt beschreven wat een taalstage is of kan zijn. Naast allerlei zakelijke aspecten worden ook de benodigde houdingsaspecten benoemd. In het tweede hoofdstuk zijn de werkbegeleider en de stagiair aan het woord. Wat verwachten ze van elkaar, welke belangen hebben ze? Ook oefenen de cursisten situaties waarin die belangen tegengesteld zijn aan elkaar. In het derde hoofdstuk staan kwaliteiten centraal. Cursisten zoeken uit welke kwaliteiten nodig zijn binnen een taalstage, welke hun eigen kwaliteiten zijn en hoe ze deze kunnen inzetten in de stage. In het laatste hoofdstuk formuleren de cursisten hun leerdoelen en verder komt een aantal zakelijke aspecten aan bod, zoals het invullen en ondertekenen van een taalstagecontract. De module is geschikt voor cursisten met NT2-niveau 2.
Inhoud:
Wat is een taalstage?
Verwachtingen
Kwaliteiten
Wat wil je leren? Boek
W
Naar boven
Wat is een basisschool? Wat is een basisschool?
Cursus ouderbetrokkenheid en taalvaardigheid.
www.coutinho.nl/ondersteun/62831745/
Deze cursus ouderbetrokkenheid en taalvaardigheid is ontwikkeld voor laagopgeleide allochtone ouders van kinderen op de basisschool. Vaak worden voorlichtingen over de basisschool in de eigen taal gegeven. En voorlichtingen in het Nederlands zijn veelal te moeilijk voor de doelgroep waar bovenstaande cursus zich op richt: analfabete NT2-cursisten en NT2-cursisten met een schoolachtergrond van maximaal tien jaar. Centraal staan twee dingen: het (beter) leren van de Nederlandse taal en het verwerven van kennis over het basisonderwijs met de bijbehorende Nederlandse woordenschat.
De cursus is opgedeeld in zeven modules: Wat is een basisschool, Klassenbezoek, Spelen, Het rapport, Gesprekken met leerkrachten en Voortgezet Onderwijs. Onderwerpen die voor de ouders van belang zijn maar die door Nederlandstalige voorlichtingen op de basisschool zelf zelden op het juiste taalniveau worden aangeboden. De module ‘De volgende stap’, bedoeld om te kijken welke mogelijkheden en belemmeringen er voor de cursist zijn om zelf verder te leren in de volwasseneneducatie, staat alleen in de docentenhandleiding Elke module wordt afgesloten met een praktijkopdracht in de basisschool en een schriftelijke of mondelinge toets.
De docentenhandleiding bevat de gehele lessenserie met mondelinge en schriftelijke opdrachten, praktijkopdrachten binnen de basisschool, te kopiëren kijkplaten, woordkaarten, toetsen en een cd met dialogen. Ook staan er voorbeeldbrieven in voor beginnende cursisten die nog te weinig Nederlands spreken om bijvoorbeeld zelfstandig een afspraak te maken voor een klassenbezoek. Schriftelijke oefeningen en educatieve illustraties staan in het cursistenboek dat al vroeg in het alfabetiseringsproces kan worden ingezet. In de docentenhandleiding staat aangegeven welke oefeningen voor welke doelgroep geschikt zijn.
cursistenboek
Wegwijzer Wegwijzer
Voorbereiding op het KNS examen.
Een inburgeringsmethode rond bepaalde dagelijkse thema's als geografie, geschiedenis, cultuur, werk, gezondheid, onderwijs, kinderen, instanties etc. in Nederland. Uitgeverij Boom geeft veel kwaliteitsboeken uit op het gebied van inburgering, educatie, wetenschap etc. Echter, dit boek staat vol misverstanden en slordigheden in tekst en illustratie (kleurenfoto's). De plaatjes en onderschriften kloppen soms niet helemaal. Bijvoorbeeld: een gezin is niet hetzelfde als familie; over de Afsluitdijk mag je wel fietsen; akkerbouw is geen tuinbouw; Maxima heeft een streepje op haar naam; waar staat het Vredespaleis? Kun je zeggen dat familie niet belangrijk is? Kun je zeggen dat Nederland een christelijk land is? Vuurwerk mag je niet de hele oudejaarsdag afsteken; kennismaken met je huisarts is niet gebruikelijk; de regering is iets anders dan de overheid; Brussel is niet de hoofdstad van Europa. Of een kind met lange of korte broek naar school gaat, is in Nederland heus geen issue (de hoofddoek wel)... Ga zo maar door. Afgezien van al die slordigheden is het een goed boek, met korte zinnen en in eenvoudig Nederlands. De antwoorden op de meerkeuzevragen staan achterin. Op de cd-rom staan extra examenoefeningen.
Welkom in Nederland: Welkom in Nederland
Kennis van de Nederlandse samenlevingvoor het inburgeringsexamen.
Bij dit boek is ondersteuning op: www.coutinho.nl/welkom
Met Welkom in Nederland maken oudkomers en nieuwkomers kennis met de Nederlandse samenleving en kunnen ze zich voorbereiden op het inburgeringsexamen. Alle eindtermen van het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) zijn in deze methode opgenomen.
De methode is speciaal gemaakt voor lager- en middenopgeleide beginners NT2. Het instapniveau van de methode is laag: met taalniveau A1 kan ermee gewerkt worden. Het eindniveau is A2.
In Welkom in Nederland wordt naast KNS ook de taalvaardigheid geoefend, onder andere met oefeningen voor woordkennis, gespreksvragen en oefeningen voor tekstbegrip. Verder worden per hoofdstuk acht tot tien praktijkopdrachten gegeven waaruit de cursisten een keuze kunnen maken voor hun portfolio voor het praktijkdeel van het inburgeringsexamen.
Elk hoofdstuk sluit af met een checklist en een oefening in de vorm van het inburgeringsexamen, zodat de cursisten direct zien of zij de stof van het examen voldoende beheersen.
Welkom in Nederland bestaat uit een boek, en een  website. Op de website staan interactieve oefeningen om te trainen voor het inburgeringsexamen en filmpjes bij de thema’s van de hoofdstukken.
Verkorte inhoudsopgave
 1. Nederland leren kennen
 2. De mensen in Nederland
 3. Gezondheid en gezondheidszorg in Nederland
 4. Wonen in Nederland
 5. Dienstverlening in Nederland
 6. Opvoeding en onderwijs in Nederland
 7. Werken in Nederland
 8. Samenleven in Nederland
 9. De geschiedenis van Nederland
 10. Politiek in Nederland
Boek met CD
Z
Naar boven
Zwart op wit Zwart op wit
Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen.
Formulieren invullen en briefjes schrijven zijn voor veel mensen in Nederland alledaagse handelingen. Zo moet je bijvoorbeeld een formulier invullen om een bankrekening te openen, en een briefje schrijven als je een leerkracht wilt laten weten dat je kind naar de tandarts moet. Maar voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, kan het schrijven in dergelijke cruciale praktijksituaties lastig zijn. Met Zwart op wit kunnen cursisten zich trainen in het opstellen van briefjes en het invullen van formulieren.
Het boek bestaat uit drie delen: 1. Burgerschap- 2. Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding- en 3. Werk. De vele schrijfopdrachten zijn geordend aan de hand van deze drie thema’s. Met de checklist aan het eind van ieder opdracht kunnen cursisten zelf hun opdrachten controleren. Ook zijn er speciale portfolio-opdrachten, die gebruikt kunnen worden als onderdeel van het inburgeringsexamen.
Dit werkboek is bedoeld voor volwassen anderstaligen met niveau A1 of A2 van het Europees Referentiekader. Ook anderen, laaggeletterden of moeilijk lerenden kunnen veel aan dit boek hebben.
Boek
 
Naar boven
Aangepast: 22-6-2010